ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อสำรวจข้อมูลและช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อสำรวจข้อมูลและช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน และสำรวจความต้องการทำงานของผู้สูงอายุ ในกิจกรรมสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ โดยลงพื้นที่สำรวจในสถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง ไม่พบแรงงานกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากลาออก/เปลี่ยนงานใหม่ จำนวน 1 คน ผลการสำรวจ ดังนี้ 

     -  แรงงานเปราะบางในครัวเรือน จำนวน - คน 

     -  แรงงานเปราะบางในสถานประกอบการ จำนวน 2 คน 

     -  ผู้สูงอายุเปราะบางในครัวเรือน จำนวน 1 คน 

     -  ผู้สูงอายุเปราะบางในสถานประกอบการ จำนวน 8 คน 

ทั้งนี้ ได้สอบถามความต้องการช่วยเหลือ และดำเนินการช่วยเหลือให้คำแนะนำการประกอบอาชีพ การแนะนำอาชีพเสริม และหากกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ จะได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป