ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อสำรวจข้อมูลและช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง

 

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อสำรวจข้อมูลและช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และสำรวจความต้องการทำงานของผู้สูงอายุ ในกิจกรรมสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุโดยลงพื้นที่สำรวจในสถานประกอบการ จำนวน 11 แห่ง ไม่พบแรงงานกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากลาออก/เปลี่ยนงานใหม่ จำนวน 1 คน ผลการสำรวจ ดังนี้

  - แรงงานเปราะบางในครัวเรือน จำนวน 9 คน

  - แรงงานเปราะบางในสถานประกอบการ จำนวน 10 คน

  - ผู้สูงอายุเปราะบางในครัวเรือน จำนวน - คน

  - ผู้สูงอายุเปราะบางในสถานประกอบการ จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ ได้สอบถามความต้องการช่วยเหลือ และดำเนินการช่วยเหลือให้คำแนะนำการประกอบอาชีพ
การแนะนำอาชีพเสริม และหากกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ จะได้ส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป