ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพและมีรายได้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

 

     วันที่ 14 กันยายน 2564 นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางพรรณทิยา แหล่งหล้า ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานจัดหางาน ในประเทศและแนะแนวอาชีพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลก้อ ลงพื้นที่ติดตามการประกอบอาชีพและมีรายได้ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “การทำปิ่นโต ตะกร้า จักสานไม้ไผ่”  ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และประกอบอาชีพจักสานไม้ไผ่เป็นอาชีพเสริมมีรายได้ประมาณ 200- 300 บาท/วัน