ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว

 


วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 

1. บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด ประเภทกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 13 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พบแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 147 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 127 คน และบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 20 คน

2. บริษัท ซี.เค.คาร์ตันส์ จำกัด ประเภทกิจการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พบแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 46 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 35 คน และบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 11 คน

 ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง จำนวน 193 ราย ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ให้มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัด