บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะทำงานดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ออกตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน รวมจำนวน 4 แห่ง พบแรงงานต่างด้าว รวมจำนวน 10 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง จำนวน 4 คน และที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว ทั้ง 6 คน และให้คำแนะนำแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวในการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 กันยายน 2564 พร้อมทั้ง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด