ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมในการรับสิทธิและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมในการรับสิทธิและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ แก่คนพิการที่ขอรับสิทธิ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรคนพิการ จำนวน 5 คน จากกลุ่มบริษัท อเด็คโก้ โดยปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานบริการสาธารณะ ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 3 คน และ เทศบาลตำบลบ้านแป้น จำนวน 2 คน