ลงพื้นที่สำรวจแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 อ.เมือง อ.บ้านธิ

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รวมจำนวน 6 แห่ง พบแรงงานต่างด้าว รวมจำนวน 155 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง จำนวน 151 คน ที่อยู่ระหว่างการกำเนินการออกใบอนุญาตทำงาน จำนวน 3 คน และที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าวพร้อมทั้ง กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด