ลงพื้นที่ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ สำรวจแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน.จว.ลำพูน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน  เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกตรวจสอบ สถานประกอบการ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามมาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 86/2564 และตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รวมจำนวน 3 แห่ง พบแรงงานต่างด้าวสัญชาตเมียนมา จำนวน 56 คน สัญชาติลาว 1 คน และเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 22 คน รวมพบแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 79 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง จำนวน 79 คน ทั้งนี้ กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัด