ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

     วันที่ 12 มกราคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูแนะแนว หรือบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านแนะแนว จำนวน 35 คน การบรรยายประกอบด้วย หัวข้อ ตลาดแรงงานหลังวิกฤติ Covid-19 ทิศทางตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ และการใช้เครื่องมือแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน