สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยตรวจสอบสถานประกอบการให้สิทธิ จำนวน 1 แห่ง คนพิการขอใช้สิทธิ จำนวน 1 คน คือ

บริษัท ป้อมคลัง จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการให้ความช่วยเหลืออื่นใด สนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ (โครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อปูนซีเมนต์) แก่คนพิการจำนวน 1 คน ณ บ้านเลขที่ 82/3 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน