สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดป้ายหน่วยบริการชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตำบลเหมืองง่า

 

      วันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดป้ายหน่วยบริการชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน ส่งเสริม ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยจัดหางานจังหวัดลำพูนได้แนะนำภารกิจกรมการจัดหางาน ข้อมูลการจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน และกองทุนเมื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน