ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

 

วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยตรวจสอบสถานประกอบการให้สิทธิ จำนวน 3 แห่ง คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการขอใช้สิทธิ จำนวน 4 คน คือ

1.บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการให้ความช่วยเหลืออื่นใด สนับสนุนเงินทุน และวัสดุอุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพ แก่ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 2 คน ได้แก่ สนับสนุนเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ณ บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และสนับสนุนเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพเย็บผ้า ณ บ้านเลขที่ 19/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

2.บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI)  จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลี้ ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณี การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) จำนวน 1 คน