สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวที่นายจ้าง/สถานประกอบการเคลื่อนย้ายเข้ามาทำงาน

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 2 คน ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 2แห่ง ได้เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ามาทำงาน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 86/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน แรงงานต่างด้าวทั้ง 2 คน ได้แสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จากจังหวัดต้นทาง ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด