สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด กระทรวงแรงงานฯ

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด กระทรวงแรงงานฯ โดยบรรยายหัวข้อ "หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom จาก ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน