ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางธนพร  สุวรรณโณ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมบรรยายความต้องการตลาดแรงงาน การทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ตอบปัญหาทางอาชีพ จัดนิทรรศการ 10 เส้นทางอาชีพสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย และบรรยายหัวข้อ พนักงานที่องค์กรต้องการ” โดย นายภาคิน มณีกุล ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัท ลานนาโปรดักส์ จำกัด