นางฐิติมา  นราพงศ์  จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครอง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงานผ่าน
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในชุมชน ประจำปี 2563
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก ๘ จังหวัด
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและคุ้มครองคนหางาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในชุมชน ประจำปี 2563
นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวิรัตน์ ศรีสัมพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย
 นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายวิรัตน์ ศรีสัมพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 3

‹ First  < 110 111 112 113 114 >  Last ›