แบบฟอร์มใบสมัครงาน  ค้นหา

   ศท.1 แบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
   จง.39ก แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ RE-ENTRY (กลับมาพัก)
   ขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศ
   แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (จง.39 ค) สำหรับคนงานที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในต่างประเทศ
   แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (จง.39 ข) สำหรับคนงานที่เดินทางไปทำงานนอกชายฝั่งทะเลหรือในทะเล
   แบบแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ (จง.39 ก)
   รับสมัครไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
   แบบแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ (แบบ ศท.1)
   แบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความ ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ