นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
28-06-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 28-06-2017 เวลา 16:00 น. เชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน