นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
11-01-2018 เวลา 08:30 น. ถึง 11-01-2018 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2561 "นัดพบแรงงาน - นัดพบอาชีพ เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา" สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
16-11-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 16-11-2018 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานและนัดพบแรงงานคนพิการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน