รายการ ประเภท
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดคู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 5,000 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service) ณ ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)กรุงเทพมหานคร ณ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณโครงกร ฮอลแลนด์ ปาร์ค
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยไปเกาหลี ชี้ ! จะสร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 2,520 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพอิสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อนายจ้างที่ได้รับนัดหมายพาแรงงานต้างด้าวเข้าศูนย์ OSS ฮอลแลนด์ปาร์ค ถนนกัลปพฤกษ์ บางแค ระหว่างวันที่ 23 เมย.-1 พค 2561 เพื่อทำทะเบียนประวัติและบัตรชมพู
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขออนุมัติเช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ณ บริเวณโครงการฮอลแลนด์ ปาร์ค เลขที่ 10/2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
ขออนุมัติเช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌฮ 9752 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน อบ 1025 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ญล 7454 กรุงเทพมหานคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
นับพบแรงงานกับบริษัทชั้นนำ
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
รับสมัคร ! หมอนวดแผนไทยทำงานมาเลย์ 13 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›