ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 79 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่ New
สมาชิกกองทุนฯ กรณีแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง หรือกลับมาพักผ่อนในประเทศไทย (Re-entry) หมดสมาชิกภาพหรือใกล้หมดสมาชิกภาพ สามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องระบบตอบข้อมูลสิทธประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Chatbot)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอความช่วยเหลือ (SOS)/ ศูนย์ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 70 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานไต้หวัน จัดทำใบอนุญาตทำงานและใบเพิกถอนอนุญาตทำงานฉบับภาษาแม่
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 64 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่ (เพิ่มเติม)
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 59 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการชะลอการเดินทางเข้าใต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ "มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปยังรัฐกาตาร์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)"
ประกาศ...สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดหางานจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ กำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
จัดหางานจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ กำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ และยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาตของสวีเดน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง QR Code สำหรับเปิดใช้สื่อสังคมออนไลด์ องค์การฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
ประกาศ...สำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ และยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
แนวทางการแจ้งการจ้างลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 1 2 3 >  Last ›