ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ "มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปยังรัฐกาตาร์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)"
ประกาศ...สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดหางานจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ กำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
จัดหางานจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ กำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ และยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาตของสวีเดน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง QR Code สำหรับเปิดใช้สื่อสังคมออนไลด์ องค์การฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น
ประกาศ...สำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ และยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
แนวทางการแจ้งการจ้างลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนคนไทยที่จะไปทำงานในตุรกี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บริการรับเรื่องร้องเรียนด้านแรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประกาศ...สำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ และยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง Co-Payment
แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers)ในประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว กัมพูชา) ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
แผนการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมสำหรับแรงงานไทยที่ต้องไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานทีมีทักษะเฉพาะ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะอาการของโรคโคโรนาไวรัส การหลีกเลี่ยงและป้องกัน (ฉบับแปล 4 ภาษา)
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่อย่างไรให้ไกลจาก COVID-19(ฉบับแปล 5 ภาษา)
 1 2 3 >  Last ›