ประกาศ!! รับสมัครผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ เข้าไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

 

ประกาศ!! สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน รับสมัครผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ เข้าไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการที่มีความประสงค์เข้าไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน สามารถติดต่อและขอยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเองได้ที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน เลขที่ 201 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053 - 510690 – 5