ประกาศจากสำนักงานแรงงานในไต้หวัน.. แจ้งผู้เดินทางเข้าไต้หวัน..ต้องกรอกหนังสือรับรองสุขภาพ

 

ไต้หวันประกาศให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าไต้หวัน จะต้องกรอกหนังสือรับรองสุขภาพ  ยืนยันว่าไม่มีอาการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หากปฏิเสธไม่ปฏิบัติตาม เลี่ยง ขัดขวาง หรือกรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องระวางโทษปรับสูงสุดกว่า 150,000 เหรียญไต้หวัน

กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป  ให้บริษัทจัดหางานไทยที่จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานไต้หวัน รวมทั้งแรงงานไทยขณะเข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานไต้หวันได้รับทราบว่า ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคของไต้หวัน มีประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้าไต้หวัน  ต้องกรอกหนังสือรับรองสุขภาพ เพื่อยืนยันว่าไม่มีอาการไข้ ไอ หรือหายใจหอบเหนื่อย และก่อนเดินทาง  เข้าไต้หวัน 14 วัน ไม่เคยมีประวัติการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และมาเก๊า  เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  (Coronavirus Diseasa 2019 (COVID-19)) ที่รุนแรงมากขึ้น หากผู้โดยสารรายใดปฏิเสธ ไม่ปฏิบัติตาม  เลี่ยง ขัดขวาง หรือกรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง จะต้องระวางโทษปรับสูงสุดเป็นเงิน 150,000 เหรียญไต้หวัน

  ดังนั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจัดหางานที่จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานไต้หวัน รวมทั้งแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวัน ได้รับทราบในเรื่องดังกล่าว