คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 64 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่ (เพิ่มเติม)