คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ฉบับที่ 79 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่