สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดกิจกรรม นัดพบแรงงานออนไลน์ 2-6 สิงหาคม 2564