ประกาศ...ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปี ๒๕๖๕