ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ( JFT - BASIC)

 

แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ( JFT - BASIC) สำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานที่มีทักษะ