การสำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-191)(Sinovac เข็ม 1) ของแรงงานต่างด้าวทุกกลุ่มในจังหวัดลำพูน

 

สำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-191)(Sinovac เข็ม 1) ของแรงงานต่างด้าวทุกกลุ่มในจังหวัดลำพูน ได้ทางลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc26GRURJuZlDGR96O4r1lW_TfIWXTTubw7Unl59HJbH_w8vw/viewform