ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนงานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงาน

 

ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนงานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงาน