ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับหมวดสาขาอาชีพแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น (Specified Skilled Worker)