แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการปทำงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง กำหนดการจัดสอบในประเทศไทยเพื่อประเมินคุณสมบัติเป็นแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น (Specified Skilled Workers) ในสาขาอุตสาหกรรมบริการอาหาร