รายชื่อผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 7 บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทที่สามารถดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุดีอาระเบีย