รายการ ประเภท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพิมพ์คู่มืออบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพพร้อมวุฒิบัตร จำนวน 6250ชุด
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาพิมพ์แบบขึ้นทะเบียนหางานและคู่มือผู้สมัครงาน รวม 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบเสร็จสำหรับใช้ในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา จำนวน 10,000 เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบมือผลักแบบสแตนเลส
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 79 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นและผนังห้องประชุม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่คั่นหนังสือตัวการ์ตูน 10 อาชีพ - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดทำใบแปลผลแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ จำนวน 2 รายการ - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ - สจก.7
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์อาชีพ - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
Smart Job Center - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
อาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง - สจจ.ระยอง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดเช่ารถยนต์เพื่อสำหรับนำมาใช้ในราชการของกรมการจัดหางาน จำนวน 6 คัน - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานปรับปรุงสถานที่ภายในบริเวณ ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน(3 ชั้น) - กรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำรถโมบายและเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ 2558 - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 396 397 398 399 400 >  Last ›