รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการสร้างโอกาสมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(Smart Job Center) จำนวน 1 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรจุงาน จำนวน 1 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานด้านอาเซียน ปฏิบัติงาน ณ กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน จำนวน 1 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ณ กองนิติการ จำนวน 1 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจ ตัดข่าวหนังสือเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมการจัดหางาน ในชั้นที่ 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 รวมฝั่งด้านสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และชั้น 15 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่2
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนเพื่อคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวน 4 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 13 เครื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 402 403 404 405 406 >  Last ›