รายการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การ IM JAPAN ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
การรับสมัคร และ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 26
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Coporation ไต้หวัน
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาทำงานในสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาทำงานในสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ตามโครงการสร้างโอกาศการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 1 - 11 กันยายน 2562
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน(Point System) ครั้งที่ 7
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ประเทศไต้หวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี(Point System)ครั้งที่ ๗
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๕
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ประกาศ....รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า