รายการ
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO.,LTD ประเทศไต้หวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี(Point System)ครั้งที่ ๗
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๕
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ประกาศ....รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ 3 (พนักงานนวด)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 5
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand – Israel Cooperation on Placement of Workers: TIC” ครั้งที่ 13
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 3
ประกาศ รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี กรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 23
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี่ 2561 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี
รับสมัครคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant) จำนวน 30 คน เพื่อไปทำงานกับบริษัท Korean Airlines.Co.,Ltd
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ครั้งที่ 2 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ ตำแหน่งผู้ประกอบอาหาร
ประกาศ รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานนวด จำนวน 38 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
ประกาศ รับสมัครคนหางาน ตำแหน่ง Fling Stewardess จำนวน 40 คน เพื่อไปทำงานกับบริษัท Singapore Airlines Limited รับเฉพาะเพศหญิง
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 5 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
 1 2 >