ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางาน
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ
อนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ บริษัทจัดหางาน ไทย จีจ๊อบ เน็ตเวิร์ค อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทจัดหางาน วีอาร์เฟรนด์ จำกัด
ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ บนจ.อินฟินิตี้ เวิร์คเกอร์ และ บนจ.ซี.เอ็ม.ที เซอร์วิส
เรื่อง รับจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางาน บริษัทจัดหางานทีเจ กรุ๊ 2019 (ประเทศไทย)
ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง บริษัทจัดหางาน เอชอาร์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัทจัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด
ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
ประกาศ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องยกเลิกสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System: EPS)
ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง บริษัทจัดหางานทีเจ กรุ๊ป 2019(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน วี.อาร์.เอส.แทรเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 1/2564 เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
ประกาศ...สำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ และยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
ประกาศ...เรื่อง รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรบุคลากรทางการแพทย์ระดับผู้ช่วย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๙ ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง
ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง มาตรการการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศกรมการจัดการงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การ IM JAPAN ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
 1 2 >