ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
ิอนุญาต จัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ บริษัทจัดหางาน เอ็มโอยู 2018 จำกัด
แจ้งรายชื่อลูกจ้างพ้นจากความเป็นลูกจ้างหรือไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม เอ็นดี จำกัด
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ บริษัทจัดหางาน ก้าวเจิรญ (2015) จำกัด
ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ บนจ.เอ.เอ็น.ที.เวิร์ค และ บนจ.สิพบโชค
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ บริษัทจัดหางาน เดฟาสท์ เดฟาส์ โกลบอล จำกัด
ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางาน
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศและใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ
อนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ บริษัทจัดหางาน ไทย จีจ๊อบ เน็ตเวิร์ค อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทจัดหางาน วีอาร์เฟรนด์ จำกัด
ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ บนจ.อินฟินิตี้ เวิร์คเกอร์ และ บนจ.ซี.เอ็ม.ที เซอร์วิส
เรื่อง รับจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางาน บริษัทจัดหางานทีเจ กรุ๊ 2019 (ประเทศไทย)
ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง บริษัทจัดหางาน เอชอาร์ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัทจัดหางาน อาร์จีเอฟ เอชอาร์ อีสเทิร์น ซีบอร์ด จำกัด
ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
ประกาศ เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องยกเลิกสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System: EPS)
ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง บริษัทจัดหางานทีเจ กรุ๊ป 2019(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทจัดหางาน วี.อาร์.เอส.แทรเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 1/2564 เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
ประกาศ...สำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ และยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
ประกาศ...เรื่อง รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรบุคลากรทางการแพทย์ระดับผู้ช่วย
 1 2 >