ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
09-01-2018 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
29-09-2017 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง
29-09-2017 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ
29-09-2017 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ
29-09-2017 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน
29-09-2017 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร
29-09-2017 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร