วันนี้ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

 

วันนี้ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ห้องประชุมโชควัฒนาเครือสหพัฒน์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะกรรมการชุดปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน ชุดที่ ๒ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน เพื่อติดตามการดำเนินการคัดกรองพนักงานโรงงานที่เดินทางกลับ เข้ามาทำงานยัง จังหวัดลำพูนหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ พร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขและเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน สืบเนื่องจาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีพนักงาน สถานประกอบการและโรงงานบางส่วน มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา และในขณะนี้ได้เดินทางกลับเข้ามาทำงานยังจังหวัดลำพูน ซึ่งทางจังหวัดได้มีมาตรการในการดำเนินการเฝ้าระวัง พร้อมกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยได้มีการออกประกาศจังหวัด และขอความร่วมมือสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของแต่ละโรงงาน ดำเนินการสอบสวนพนักงานที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เพื่อคัดกรองในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เปิดจุดบริการประสานงานให้แก่ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ทั้งนี้จังหวัดลำพูน ได้เปิดจุดบริการเพื่อช่วยสถานประกอบการ สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ให้สามารถคัดกรองและจำแนกความเสี่ยงของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน ๒ จุด ได้แก่ ๑.ห้องประชุมสมจิณณ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ๒.ห้องประชุมโชควัฒนาเครือสหพัฒน์ ลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. โดยสถานประกอบการต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความสอดคล้อง สำหรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และชุดปฏิบัติการฯ ต่อไป