ออกเยี่ยมสถานประกอบการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ร่วมกับคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) จังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อควบคุมและติดตามผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อู่พีเจเซอร์วิส และบริษัทบ้านยาสี่พี่น้อง จำกัด มีลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 คน พบว่า มีการจ้างงานที่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการทุกประการ และได้ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ให้นายจ้างทราบ