ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านธิ เฟอร์นิเจอร์ ลำพูน (2547) ประเภทกิจการต่อเนื่องการเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน พบแรงงาน ต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 27 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 26 คน และบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 1 คน

 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอราวัณกล่องกระดาษ ประเภทกิจการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ ตั้งอยู่เลขที่ 333/3 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน พบแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 7 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 6 คน และบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 1 คน

 3. บริษัท เอราวัณ บรรจุภัณฑ์ จำกัด ประเภทกิจการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน พบแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 16 คน เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 13 คน และบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 3 คน

 4. บริษัท แอล.วาย.ซี รวมผล จำกัด ประเภทกิจการต่อเนื่องการเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 331 หมู่ 14 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 37 คน

 ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง จำนวน 87 ราย ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ให้มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัด