ลงพื้นที่สำรวจความต้องการประกอบอาชีพหรือทำงานของผู้สูงอาย

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการประกอบอาชีพหรือทำงานของผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน ในพื้นที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 4 คน