ออกพบสถานประกอบการเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs อ.ป่าซาง

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่เชิงรุกพบสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ในพื้นที่ตำบลมะกอก ตำบลน้ำดิบ ตำบลบ้านเรือน ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวน 7 แห่ง ไม่พบสถานประกอบการเนื่องจากปิดทำการ/ปิดกิจการ/ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ จำนวน 2 แห่ง รับเอกสารเพื่อลงทะเบียนแทน จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างการพิจารณาจากเจ้าของกิจการ จำนวน 1 แห่ง ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 แห่ง