ออกพบสถานประกอบการเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs อ.เมือง

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่เชิงรุกพบสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 17 แห่ง ไม่พบสถานประกอบการเนื่องจากปิดทำการ/ปิดกิจการ/ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ จำนวน 5 แห่ง รับเอกสารเพื่อลงทะเบียนแทน จำนวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการพิจารณาจากเจ้าของกิจการ จำนวน 11 แห่ง