ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

 

วันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยตรวจสอบสถานประกอบการให้สิทธิ จำนวน 4 แห่ง คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการขอใช้สิทธิ จำนวน 4 คน คือ

1.บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการให้ความช่วยเหลืออื่นใด สนับสนุนเงินทุน และวัสดุอุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาทับทิมและเลี้ยงวัวพันธุ์ แก่ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 คน ณ บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

2.บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการให้ความช่วยเหลืออื่นใด สนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพเพาะเห็ดเพื่อการจำหน่าย แก่ผู้ดูแลคนพิการจำนวน 1 คน ณ บ้านเลขที่ 256 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณี การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) จำนวน 1 คน

4.บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำพูน ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณี การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) จำนวน 2 คน