สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดลำพูน

 

วันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดลำพูน พร้อมร่วมมอบเสื้อให้กับอาสาสมัครแรงงาน และมอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครแรงงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารการขอเอกสารรับรองบุคคล ณ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวอยู่และทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ณ หน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน