สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 21 มกราคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดลำพูน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ลพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ออกตรวจสอบ การจ้างแรงงานต่างด้าวนายจ้าง/สถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอป่าซาง เพื่อทำการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการจำนวน 4 แห่ง และพบแรงงานทั้งสิ้น 106 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 81 คน และเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 25 คน  

ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าว ไม่พบนายจ้าง/สถานประกอบการกระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แต่อย่างใด