สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน กับกลุ่มภารกิจ ด้านความมั่นคง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2508/2562 เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ ห้องกลุ่มงานความมั่นคง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่) โดยมีนายสมชาย วงศ์จริยะเกษม ป้องกันจังหวัดลำพูน เป็นประธาน