สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดรายการ “สถานีจัดหางาน” เผยแพร่ผ่าน เฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าว

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ จัดรายการ “สถานีจัดหางาน” ซึ่งเผยแพร่ผ่าน เฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) บนเพจเฟสบุ๊คของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00 – 14.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับคนหางาน นายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เช่น ข่าวการรับสมัครงานในประเทศ งานต่างประเทศ และข่าวสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ฯลฯ