สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ

 

    วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร "การทำโคมแขวนล้านนา" ระยะเวลาอบรมจำนวน 2 วัน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 10 คน โดยนางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าฝึกอบรม