โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดตราด RSS

 

19-23 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายวิรัตน์  จวงพลงาม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก มอบหมายให้นายสุริยันต์  เสนาวงค์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายสาธิต  พิมพ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)  จำนวน 26 แห่ง

ด้วยกรมการจัดหางาน ได้ดำเนินโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ครอบคลุมถึงพื้นที่ระดับตำบล และหมู่บ้าน ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการขยายโอกาสการมีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสม โดยกรมการจัดหางาน ได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การเข้าสู่ระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่าน Website ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th เช่น ตำแหน่งงานว่าง การแนะแนวอาชีพ การไปทำงานต่างประเทศ การลงทะเบียนสมัครงาน ฯลฯ แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยสามารถนำไปขยายผลแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว