ประชุมตรวจเยี่ยม และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 RSS

 

20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ จวงพลงาม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก เข้าร่วมการประชุมตรวจเยี่ยม และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เชิงรุก ผ่านระบบ VDO Conference และประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2564 เพื่อประสานหารือประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงแรงงาน นโยบายจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง